Statuten en ANBI

ANBI-goedgekeurddoelRSINnr: 804431322

Statuten stichting Briza
a. Het maken en doen uitvoeren van professionele, origineel educatief maatschappelijke (muziektheater) voorstellingen waarin muziek, dans, zang en theater in combinatie met andere culturele uitingsvormen (waaronder multimedia) een plaats krijgen;

b. Het bevorderen van integratie en wederzijds begrip tussen bevolkingsgroepen en volksculturen van verschillende aard door het (doen) uitvoeren van bedoelde (muziektheater) voorstellingen, door het organiseren van interculturele activiteiten alsmede door het bieden van een platvorm voor mensen uit verschillende culturen;

c. Het stimuleren van het bezoek aan de onder a. genoemde voorstellingen door een zo breed mogelijk publiek in het bijzonder door jeugd en jongeren, ter ondersteuning van hun maatschappelijke vorming, en door ouderen ten einde hun (culturele) isolement te doorbreken;

d. Het enthousiasmeren van jeugd en jongeren voor bezoek en/of deelname aan theateractiviteiten en het stimuleren van hun artistieke ontplooiing in algemene zin;

e. Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden en toekomstkansen van talentvolle, met name jeugdige, kansarme artiesten waaronder musici, dansers, zangers en bewegingsacteurs, ook met een beperking (talentontwikkeling).